hotel w zakopanem bachleda resort
menu

Regulamin Spa & Wellness

 

Regulamin Spa & Wellness Bachleda Resort Zakopane

 1. Regulamin Spa & Wellness określa organizację i porządek procesu korzystania z usług rekreacyjnych świadczonych przez Bachleda Resort Zakopane.
 2. Strefa Spa & Wellness czynna jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8:00 do 22:00. Teren Spa & Wellness należy opuścić nie później niż o godzinie jego zamknięcia. W innym przypadku naliczona zostanie opłata sankcyjna. Ponadto o godzinie zamknięcia Spa & Wellness personel hotelu ma prawo poprosić o opuszczenie obiektu. Urządzenia i atrakcje na terenie obiektu wyłączane są wraz z godziną zamknięcia.
 3. Bachleda Resort Zakopane zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia obiektu lub poszczególnych atrakcji, jak również możliwość wyłączenia poszczególnych stref Spa & Wellness.
 4. Przebywanie oraz korzystanie ze strefy Spa & Wellness ma charakter dobrowolny. Przyjmuje się, iż z chwilą wejścia na obiekt każdy Użytkownik zapoznał się i dobrowolnie zaakceptował postanowienia Regulaminu oraz wszystkie pozostałe Instrukcje i zarządzenia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie obiektu,
 5. Regulamin strefy Spa & Wellness obowiązuje wszystkich Użytkowników obiektu i służy zachowaniu bezpieczeństwa, porządku i czystości na całym jego terenie.
 6. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu zobowiązane są do bezzwłocznego podporządkowania się ogłaszanym komunikatom.
 7. W szatni należy pozostawić urządzenia i przedmioty mogące ulec uszkodzeniu oraz mogące stanowić zagrożenie. Zaleca się pozostawienie cennych przedmiotów w domu, pokoju hotelowym lub depozycie, który znajduje się w Recepcji Hotelu. Za rzeczy zaginione lub skradzione Resort nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Osoby będące w złym stanie zdrowia, o słabszej sprawności i złym samopoczuciu oraz kobiety w ciąży powinny korzystać ze strefy Spa & Wellness  i jej urządzeń ze szczególną ostrożnością. Resort nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane korzystaniem ze strefy Spa & Wellness przez te osoby.
 9. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usunięte z obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
 10. Uznaje się, że zakupienie noclegu, biletu, karnetu lub innej formy uprawniającej do wstępu do Spa & Wellness jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 11. W sprawie skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do Dyrekcji Bachleda Resort Zakopane.
 12. Strefa Spa & Wellness jest integralną częścią Hotelu i na jej terenie obowiązują przepisy Regulaminu ogólnego oraz niniejszego Regulaminu.
 13. Wstęp do strefy Aqua jest możliwy tylko w ogólnie przyjętym stroju kąpielowym.
 14.  Przed skorzystaniem z kompleksu należy dokładnie umyć ciało pod prysznicem oraz dokonać dezynfekcji stóp w miejscu do tego przeznaczonym.
 15. Na teren kompleksu rekreacyjnego zabrania się wnoszenia i spożywania alkoholu, wyrobów tytoniowych, żywności, napojów oraz elementów ostrych i niebezpiecznych, a w szczególności szklanych (w tym kosmetyków w szklanych opakowaniach).
 16. Zabrania się korzystania z kompleksu basenowego dzieciom do lat 13 bez opieki osoby dorosłej. Dzieci powyżej 13 roku życia mogą korzystać z kompleksu basenowego wyłącznie za zgodą opiekunów.
 17. Dzieci bądź osoby dorosłe korzystające z pieluch mogą korzystać z basenu tylko w specjalnych, nieprzemakalnych pieluchomajtkach.
 18. Niezależnie od postanowień pkt 1 dzieci do lat 3 mogą korzystać z basenu tylko w specjalnych, nieprzemakalnych pieluchomajtkach.
 19. Osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach, mogą korzystać z basenu wyłącznie z opiekunem. Opiekun, który nie jest równocześnie gościem hotelowym zobowiązany jest do wykupienia biletu wstępu.
 20. Osoby nie umiejące pływać mogą korzystać wyłącznie z oznaczonych stref dla osób nie umiejących pływać.
 21. Goście zobowiązani są do korzystania z wyznaczonych ciągów komunikacyjnych w celu wejścia i wyjścia z basenu.
 22. Ze strefy Spa & Wellness nie mogą korzystać osoby, które:
  1. są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
  2. są w złym stanie zdrowia, który może stanowić zagrożenie dla nich lub innych;
  3. chorują na schorzenia górnych dróg oddechowych lub posiadają trudności w oddychaniu;
  4. posiadają niezagojone rany lub choroby skóry np. grzybicę, liszaje;
  5. posiadają plastry lub bandaże opatrunkowe na ciele;
  6. cierpią na padaczkę lub choroby zakaźne;
  7. są uczulone na środki dezynfekujące;
  8. cierpią na choroby związane z niewydolnością układu krążenia;
  9. posiadają zaburzenia układu wydalania;
  10. nie posiadają odpowiedniego stroju kąpielowego.
 23. Na terenie strefy rekreacyjnej kategorycznie zabrania się:
  1. palenia papierosów;
  2. biegania w strefie basenowej, a także korytarzach, hali i nieckach basenowych, w szatni i pomieszczeniach z natryskami;
  3. spożywania artykułów żywnościowych na terenie szatni, przebieralni oraz hali basenowej;
  4. spożywania wszelkich napojów w tym napojów alkoholowych
  5. spożywania środków odurzających;
  6. skakania do wody;
  7. wprowadzania zwierząt;
  8. niszczenia sprzętu oraz urządzeń wyposażenia strefy Spa & Wellness;
  9. zanieczyszczania wody;
  10. wszczynania fałszywych alarmów;
  11. hałasowania;
  12. wnoszenia i używania dużego gabarytowo sprzętu pływającego typu pontony, materace;
  13. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC;
  14. wchodzenia i wychodzenia z niecek basenowych poza miejscami do tego przeznaczonymi;
  15. powodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób korzystających z pływalni, a w szczególności nurkowania w dal oraz wykonywania ćwiczeń bezdechowych.
 24. Osoba, która celowo lub mimowolnie zanieczyściła basen będzie obciążona kosztami wymiany wody w basenie oraz wszelkimi kosztami związanymi z koniecznością zamknięcia basenu w związku z jego zanieczyszczeniem. Za szkody spowodowane przez niepełnoletnich odpowiadają rodzice lub opiekunowie. 
 25. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia basenu ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone szkody w pełnej wysokości. Za szkody spowodowane przez niepełnoletnich odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 26. Wszystkie osoby przebywające na terenie strefy Spa & Wellness zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom personelu Resortu.
 27. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz dostrzeżone niebezpieczeństwa i nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie obsłudze hotelu.
 28. W razie niebezpieczeństwa obsługa może nakazać kąpiącym się natychmiastowe wyjście z wody.

Zasady korzystania z saun:

 1. Przed wejściem do strefy saun i łaźni należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała. 
 2. Posiadanie ręczników jest obowiązkiem każdego użytkownika. 
 3. Przed wejściem do strefy nietekstylnej stroje kąpielowe należy pozostawić w przebieralni, a ciało okryć prześcieradłem lub ręcznikiem. W saunach suchych należy rozłożyć ręcznik tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią drewnianą. 
 4. W strefie nietekstylnej zabrania się: wchodzenia w ubraniu, stroju kąpielowym oraz obuwiu, leżenia lub siedzenia bezpośrednio na deskach ławek, czyli bez użycia rozciągniętego ręcznika, biegania i hałasowania oraz prowadzenia głośnych rozmów, skakania do wody, nieuzasadnionego używania dzwonka alarmowego, wnoszenia napojów alkoholowych, palenia tytoniu, nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe. 
 5. Strefa nietekstylna wyznaczona w Strefie Relaksu jest strefą dostępną wyłącznie dla osób pełnoletnich a pozostała część Strefy Relaksu jest dostępna także dla dzieci powyżej 7 roku życia, w wyznaczonych godzinach. 
 6. Każda osoba podejmuje kąpiel w saunie, łaźni, basenie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Osoby przebywające w saunach, łaźniach deklarują pełną zdolność fizyczną oraz zdrowotną do korzystania z tego typu zabiegów i ponoszą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia. 

 

Zasady korzystania z siłowni:

 1. Zabrania się korzystania z siłowni osobom: 
  1. których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które są pod działaniem środków odurzających,
  2. z przeciwwskazaniem lekarskim, 
  3. poniżej 16 roku życia,
 1. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do
  1. pozostawienia okrycia wierzchniego i obuwia w szatni; 
  2. korzystania z właściwego obuwia sportowego, czystego, nie pozostawiającego podczas użytkowania sali zabrudzeń, zarysowań itp.; 
  3. korzystania ze stroju sportowego oraz obowiązkowo suchego, czystego ręcznika; 
  4. zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie w zamykanej szafce; 
  5. przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się na wyposażeniu Siłowni;
  6. przestrzegania przepisów bhp, ppoż i porządkowych; 
  7. natychmiastowego zgłaszania informacji nt. awarii, uszkodzenia sprzętu stanowiącego wyposażenie siłowni, obsłudze obiektu; 
  8. odłożenia sprzętu na jego miejsce po zakończeniu ćwiczeń; 
  9. utrzymania czystości i porządku na terenie siłowni, szatni i pomieszczeń sanitarnych; 
  10. podporządkowania się poleceniom pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu;
  11. nie wnoszenie posiłków na salę ze sprzętem.
 2. Na terenie siłowni, w tym w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych zabrania się
  1. palenia papierosów, picia alkoholu, stosowania środków odurzających; 
  2. wnoszenia i używania opakowań i innych przedmiotów ze szkła; 
  3. wnoszenia i używania sprzętu nie będącego sprzętem sportowym; 
  4. wnoszenia wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem; 
  5. wprowadzania zwierząt;
  6. korzystania z urządzeń i wyposażenia siłowni w sposób zagrażający bezpieczeństwu.
 3. Za szkody, wypadki oraz inne zdarzenia powstałe w czasie korzystania z siłowni odpowiedzialność (w tym materialną) ponoszą wyłącznie osoby z niej korzystające. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponosi opiekun. 
 4. Pracownik Hotelu i Strefy upoważniony jest do kontroli zachowania osób korzystających z siłowni.
 5. W razie stwierdzenia niszczenia mienia lub innych zachowań zagrażających bezpieczeństwu lub zdrowiu uczestników albo bezpieczeństwu mienia obsługa ma prawo przerwać ćwiczenia oraz nakazać opuszczenie Siłowni.
Zobacz na mapie
Newsletter

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Bachleda Hotel Zakopane Sp. z o.o., Tetmajera 16, 34-500, Zakopane Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane